X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 18:25

نمونه  سوالات درس جغرافیا (1) و عمومی

  سال دوم تمای رشته ها

درس اول : جغرافیا علمی برای زندگی

1- چرا انسان با محیط طبیعی ارتباط بر قرار کرد؟

2- تمدنهای اولیه در کجا شکل گرفتند؟

3- آیا بر خورد انسان با طبیعت در محیط های گونا گون یک نواخت است توضیح دهید .

4- اجزا و پدیده های محیط طبیعی را نام ببرید؟

5- انسان چگونه توانسته است شکل رابطه خود با محیط را تغییر دهد؟

6- چرا انسان در ارتباط با طبیعت دچار مشکل شده است؟

7- هدف علم جغرافیا چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید.

8- یکی از کار بردهای مهم دانش جغرافیا را بنویسید؟

9- برای ایجاد یک فروشکاه بزرگ درشهر جغرافیدانان باید چه مواردی رامورد مطالعه قرار دهند؟

10- منظور از دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟

11- جغرافیدانان اطلاعات خود را از کدام منابع به دست می آورند؟

12- آمار نامه های آب وهواشناسی چه پارامترهایی را شامل می شوند؟

13- نقشه ها قابلیت نمایش چه عوارض وپدیده هارا دارند؟

14- نقشه های کوچک مقیاسامکان نمایش چه پدیده هایی را دارند؟

15- معایب نقشه های کوچک مقیاس را بنویسید.

16- از تصاویر هوایی در چه مواردی استفاده می شود؟

17- تصاویر هوایی چگونه تهیه می شود؟

18- کارای تصاویر هوای چه زمانی بهتر معلوم می شود؟

19- چرا تصاویر هوایی دید ترکیبی بدست می دهند؟  

 

درس دوم: جغرافیای طبیعی ایران 

 

1- کشور ایران در کدام منطقه واقع شده است؟

2- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران روی نوار بیابانی زمین واقع شود؟

3- خشکترین نواحی فلات ایران را نام ببرید.

4-تحت تاثیر چه عاملی ودر چه دوره ای شکل نهایی کوههای البرز و زاگرس بوجود آمده است؟

5- در ایران حوضه های بسته چگونه بوجود آمده است؟

6- در چه دوره ای کوههای دماوندو سهند و سبلان و تفتان بوجود آمده است؟

7- مهمترین عامل خارجی تغییر شکل دهنده ناهمواریهای ایران چه بوده است؟

8- فلات ایران شامل چه کشورهای میشود؟

9- محدوده فلات ایران را مشخص کنید؟

جغرافیای انسانی

10- اشکال ناهمواری در ایران را نام ببرید؟

11- سر زمین های هموار ایرا ن در کجا واقع شده است؟

12- ناهموای های ایران از نظر طبیعی و جهت بر جسته گیها به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید .

13- ناهموای های ایران چه نقشی در زندگی ما دارند؟

14- مخروط افکنه چگونه بوجود می آید؟

15- ویژگیهای رشته کوه البرز را بنویسید؟

16- دامنه شمالی و جنوبی رشته کوه البرزرا از نظر پوشش گیاهی وشرایط آب وهوا  باهم مقایسه کنید؟

17- ویژگیهای ناحیه کوهستانی زاگرس را بنویسید؟

18- رودهای مهم وپر آبی که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرد به سمت کدام جلکه جاری می شود؟

19-کوههای زاگرس چه نقشی در زندگی ساکنان این ناحیه دارد ؟ به دو مورد اشاره کنید؟

20- چرا در نواحی غرب ایران دشتهای حاصل خیزی بوجود آمده است؟

21- چه عواملی در وسعت جلگه ها موثر است؟

22- جلگه های کناره ای دریای خزر با کناره ای خلیج فارس و دریای عمان چه تفاوتهایی دارند؟

23- جلگه و دشت چه تفاوتهایی با هم دارند؟

24- دو عنصر اصلی آب و هوا را نام ببرید.

25- چه عواملی در تنوع آب وهوای کشور ما موثر هستند. نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.

26- توده های هوای که کشور ما را در طول سال تحت تاثیر قرار می دهند را نام ببرید.

 

   درس سوم: جغرافیای انسانی 

 

  1- نخسین روستاههای داخل فلات ایران در کدام مناطق بوجود آمدند؟ چرا؟

2- واحه را تعریف کنید؟

3- در مورد روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده توضیح دهید .

4- روستاهای طولی را تعریف کنید.

5- در مورد روستاهای پلکانی توضیح دهید .

6- چرا در مناطق گرم و خشک روستاییان سقف خانه های خود را گنبدی شکل می سازند؟

7- روستا را تعریف کنید .

8- منابع در آمد روستاییان را بنویسید .

9- چرا در سواحل جنوبی ایران صید ماهی رواج بیشتری دارد؟

10- عواملی که در ایجاد و توسعه سهرهای ایران  دخالت دارند را نام ببرید؟

11- نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرضهای مختلف جغرافیایی نشان دهنده چیست؟

12-  منظور از نقش شهر چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید .

13- علت تدوین برنامه توسعه شهری بوسیله سازمانهای مسئول چه بوده است؟

آبها

14- در برنامه توسعه شهری از چه منابعی استفاده می شود؟

15- زندگی عشایری زایده چیست؟

16- چه عواملی در ایران باعث شده است تا شرایط مساعدی برای دامپروری عشایر فراهم شود؟

17- ویژگیهای عشایر را بنویسید؟

18- ایلات مهم کشور ایران را نام برده و ییلاق و قشلاق هر کدام را مشخص کنید .

19- بزر گترین تقسیمات کشوری چه نام دارد؟

20- شهر را تعریف کنید .  

 

 درس چهارم: آبها   

                                                                                 ۱- چرا آب را مایع حیات می نامند؟                                                                                                                         

       2- اهمیت آب در زندگی را بنویسید؟

3- موارد استفاده از آب را بنویسید؟

4- منظور از آب شیرین چیست؟ وضعیت آب شیرین در جهان چگونه است؟

5- چرا مقدار بارندگی و حجم آبهای ایران به اندازه کافی نیست؟

6- آیا مشکل آب در کشور ما فقط کمبود ریزشهای جوی است؟ توضیح دهید.

7- منظور از تبخیر واقعی و تبخیر بالقوه چیست؟

8- چرا معمولا رقم تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است؟

9- چرا کشور ایران با محدودیت منابع آب مواجه است؟

10- قنات از ابداعات کدام ملت است؟

11- قنات در کدام استانها بیشتر به چشم می خورد؟

 

درس پنجم:آبها    

                                                                                                                                                  

1- در بخش کشاورزی چه عواملی باعث به هدر دادن مقدار زیادی آب در سال میشود؟

2- برای تامین آب سالم آشامیدنی چه کارهایی انجام می شود؟

3-در سالهای اخیر چرا نیاز بیشتری برای آ ب آشامیدنی سالم احساس شده است؟

4- تامین آب آشامیدنی  شهرها و روستاها چه تاثیری در آب مورد نیاز بخش کشاورزی دارد؟

5- آبی که در بخش صنعت استفاده می شود چه خصوصیاتی پیدا می کند؟

6- چه عواملی باعث شده است که آب به عنوان یک عامل بوجود آورنده بحران تلقی شود؟

7- بهترین راه حل برای بهره برداری درست از آبهای آشامیدنی و آب در بخش کشاورزی چیست؟

8- چرا تهیه آبهای آشامیدنی  شهرها وروستاها بسار پر هزینه تر از آبهای کشاورزی و صنعتی است؟

9- آلودگی آب چیست ؟ وچه عواملی باعث آلودگی آبها می شود؟

10- ویژگی عمده بیابانها کدام است؟                                                                                                                           

 درس ششم: بیابانها 

 

11-دومورداز ویژگیهای آب وهوایی مناطق خشک را بنویسید؟

12- مهمترین نوار بیابانی زمین در کدام نیم کره است ؟ و کدام بیابانها را شامل می شود؟

13- علل مهم وموثر در ایجا د بیابانها را نام ببرید ودر مورد هر یک توضیح دهید.

14- در خشکی سرزمین ایران وپیدایش بیابانها در آن چه عواملی دخالت داشته است؟

15-  فرسایش خاک چیست؟

 

 درس هفتم: انسان و بیابان 

                        

16- بیابان زایی چیست؟

17- انسان چگونه موجب فرسایش خاک می شود؟

18- انسان چگونه موجب افزایش نمک در خاک می شود؟

19-برای مبارزه با بیابان زایی  چه کارهای انجام می شود؟ 

 

 درس هشتم:جنگلها و اهمیت آنها 

1- اهمیت و نقش جنگلها در زندگی انسان را بنویسید .

2- زیست بومهای اصلی کره زمین کدام است؟

3- چرا زیست بومهای مختلف در سطح کره زمین بوجود آمده است؟

4- زیست بوم چیست؟

5- چرا در بیومهای قطبی و توندرا میزان دخالت و دست کاری انسان ناچیز است؟

6- علت تخریب زیست بومها چیست؟

7- منظور از کشاورزی گذرا چیست؟

8- چرا جنگلهای آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟ 

 

 درس نهم:مراتع و جنگلها در ایران 

1- چرا دربخشهای وسیعی از کشور ایران رویش درخت با دشواری روبروست؟

2- چرا تنوع گونه های درختی و گیاهی در ایران زیاد است؟

3- چرا در سواحل دریای خزر و دامنه های شمالی رشته کوه البرز جنگلهای انبوهی روئیده است؟

4- بیش از نیمی از درختان جنگلهای شمال از چه نوعی است؟ و اهمیت این جنگلها را بنویسید؟

5- جنگلهای نواحی نیمه مرطوب در کدام قسمت ایران روییده است و مهمترین گونه های درختی این جنگلها را نام ببرید؟

6- اهمیت جنگلهای نواحی خشک و نیمه خشک را بنویسید .

7- در مورد جنگلهای حرا توضیح دهید.

8- مرتع را تعریف کنید؟

آلودگی هوا و مخاطرات طبیعی

9- مهمترین نقش مراتع ایران را بنویسید؟

10-  مهمترین عامل تخریب کننده جنگلها و مراتع ایران را بنویسید؟

11- یکی از آثار مهم از بین رفتن مراتع چیست؟ 

 

درس دهم: آلودگی هوا 

 

1- آلودگی هوا را تعریف کنید؟

2- علل آلودگی هوا را بنویسید؟

3- چرا اشعه تابش زمین از جو زمین خارج نمی شود؟

 4- در مورد اثر مثبت پدیده گلخانه جو زمین توضیح دهید.

5- چه عواملی باعث شده است تا میزان گازهای گلخانه ای جو زمین افزایش یابد؟

6- افزایش گازهای گلخانهای جو زمین چه نتیجه ای به دنبال داشته است؟

7- مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین را بنویسید؟

8- باران اسیدی چیست؟

9- مهمترین پیامدهای باران اسیدی را بنویسید؟

 

 درس یازدهم:آلودگی دریاها ورودها 

 

1- راه حلهای مقابله با آلودگی رود خانه ها را بنویسید.      

2- چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟

3- دو مشکل حیات دریا ها را به خطر انداخته است آن دو را بنویسید.

4- منبع آلوده کننده آب دریای خزر را نام برده ودر مورد هر یک توضیح دهید.

5- اهمیت اقتصادی خلیج فارس را بنویسید.

6- عوامل آلوده کننده آب جلیج فارس را بنویسید

7- تاثیرا ت ناشی از آلودگی آب خلیج فارس را بنویسید

8- چه عواملی باعث شده است تا آب خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده آسیب پذیر تر باشد؟

 

  درس دوازدهم: مخاطرات طبیعی       

1- مخاطرات طبیعی چیست؟

2- چند مورد از مخاطرات طبیعی را نام ببرید؟

3- مخاطرات طبیعی را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید.

4- صفحه های تشکیل دهنده پوسته زمین چند نوع حرکت دارند؟

5- زلزله چگونه و چه موقع اتفاق می افتد؟

6- چه عواملی باعث تجمع انرژی در زمین می شودواین امر چگونه باعث بوجود آمدن زلزله می شود؟

7- چه رابطه ای بین عمق کانون زلزله وشدت ویران کنندگی آن وجود دارد؟

8- مقیاسهای سنجش زلزله را نام ببرید؟

9- مهمترین مناطق زلزله خیز در جهان را نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.

10- علایم پیش بینی زلزله را نام ببرید و در مورد هر یک توضیح دهید.

11- بعد از وقوع زلزله چه اتفاق می افتد؟

12- سیل چیست؟ و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

13- علت وقوع سیل را بنویسید؟

14- در صورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان وقوع سیل یا عدم وقوع سیل بررسی نماییم باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

15- علت وقوع سیل در بنگلادش را بنویسید؟

16- بهمن چیست ؟ وعلل سقوط بهمن را بنویسید.

17- در چه مناطقی خطر سقوط بهمن وجود دارد؟

18- در کشور ایران در چه مناطقی امکان سقوط بهمن وجود دارد؟

19- خشکسالی چیست؟

20- آیا خسکسال مخصوص یک نوع آب و هوای خاصی است؟ توضیح دهید.

 21  - خشکسالی چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟                                                                                                       

1- چه موقع حوادث طبیعی اثرات مفیدی بر جای می گذارد؟

2- چه موقع حوادث طبیعی مخاطرات طبیعی نامیده می شود؟

3- آیا انسان در تشدید حوادث طبیعی دخالت دارد؟ توضیح دهید.

4- پوشش گیاهی چگونه احتمال وقوع سیل را کاهش می دهد؟

5- برای پیش بینی خطر سیل دو راه وجود دارد .آن دو را ه را بنویسید . کدام موثر تر است؟به چه دلیل؟

6- سیل معمولا کجا اتفاق می افتد؟

7- راههای مقابله با خطر بهمن را بنویسید.

8- به نظر دانشمندان علت خشک سالی چیست؟

9- ژاپنی ها چگونه اثر زلزله را بر ساختمانهایشان خنثی نموده اند؟ 

                                           

 درس چهاردهم : جمعیت

 

1- منظو از عوامل دفع جمعیت و عوامل جذب جمعیت چیست؟

2- عوامل طبیعی که موجب تفرق جمعیت میشود را بنویسید؟

3- عوامل انسانی که موجب تفرق جمعیت می شود کدام است؟

4- عوامل انسانی و طبیعی که موجب تراکم جمعیت می شود را بنویسید؟

5-چرا میزان رشد جمعیت جهان  در یک دوره طولانی در زمانهای گذشته ثابت بوده است؟

6- بعد از انقلاب صنعتی چه عواملی باعث شد تا جمعیت جهان چند برابر گردد؟

7- بیشترین افزایش جمعیت جهان مربوط به کدام قاره ها است؟ منظور از انفجار جمعیت چیست؟

8- نرخ مولید و مرگ و میر چگونه بر رشد جمعیت اثر می گذارد ؟

9- منظور از رشد طبیعی جمعیت چیست؟

10- چه عواملی باعث شده است تا جمعیت کشورهای در حال توسعه در حال افزایش باشد؟

11- هر م سنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چه تفاوتهای با هم دارند؟

12- آ ب و هوا چه تاثیری برتوزیع جمعیت کشور ایران گذاشته است؟

13- چه عواملی باعث شده است تا تراکم جمعیت درتهران بیشر از سایر شهرهای ایران باشد؟

14- فواید سر شماری چیست؟

15- چه عواملی باعث شده است تا رشد جمعیت کشور ایران رو به افزایش باشد؟

16- در مورد هرم سنی کشور ایران در سالهای 70 و 65 توضیح دهید؟                 

 مهاجرت

   1-  مهاجرت را تعریف کنید.   

2- مردم به چه دلایلی مهاجرت می کنند؟ 

3- مهاجرت خارجی را تعریف کنید.     

4- مهاجرت داخلی را تعریف نموده و انواع آن را نام برده و توضیح دهید.   

5- مهاجرت اختیاری را با ذکر مثالی تعریف کنید؟   

6- مهاجرت اجباری را با ذکر مثالی تعریف کنید.  

7- در مورد آثارو نتایج مهاجرت روستاییان به شهرها توضیح دهید.   

8- منابع طبیعی به چند گروه اصلی تقسیم می شود ؟   

9- نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.  

10- حد متناسب جمعیت چیست؟      

11- عامل اصلی در ایجاد گرسنگی در جنوب صحرای افریقا را بنویسید؟  

12- آیا فقط عوامل طبیعی چون خشک سالی مسئول گرسنگی است؟ توضیح دهید.                                                                                                          

گردشگری

1- چه عواملی موجب گسترش و تکامل صنعت صنعت جهانگردی درقرن بیستم شده است؟

2- منظور از اوقات فراغت چیست؟

3- جهانگردان به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید.

4- صنعت جهان گردی از دو راه می تواند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کند آن دو راه کدام است؟

5- منظور از صادرات نامریی چیست؟

6- به چه دلیلی اروپا و حوزه دریای مدیترانه یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟

7- به چه دلیلی اتریش و سویس  یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟

8- کانونهای جهانگردی در آسیا را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید.

9- به چه علتی کشورهای آمریکا و کانادا یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان محسوب می شوند؟

10- آثار و پیامدهای صنعت جهانگردی بر روی محیط را نام ببرید؟ و در مورد هر یک توضیح دهید.

11- پارکهای ملی به چه منظوری ایجاد شده اند؟ وچه مقرراتی در آنها حاکم است؟      

                                                                                         سوالات درس هفدهم

1- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های طبیعی باشد؟

2- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های تاریخی باشد؟

3- جاذبه های طبیعی ایران را نام ببرید؟

4- مناطق توریستی کناره های جنوبی دریای خزر را بنویسید.

5- جاذبه های برجسته در شمال ایران را بنویسید.

6- تجمع بیش از اندازه توریست در پارک ملی گلستان چه عواقبی به دنبال داشته است؟

7- در مورد جاذبه های توریستی سواحل جنوبی ایران توضیح دهید

8- نواحی کوهستانی ایران در تابستان و زمستان چگونه باعث جذب جهانگردان می شوند؟

9- نواحی کوهستانی ایران که در فصل تابستان جهانگردان زیادی را به خود جذب می کند را نام ببرید؟

10- حوزه های مهم ورزش زمستانی در ایران را نام ببرید؟

11- چرا به آبهای گرم معدنی - آبهای درمانی  گفته می شود؟

12- اکثر چشمه های آب گرم در چه مناطقی تمرکز  یافته اند؟

13-  جاذبه های فرهنگی و تاریخی ایران را نام ببرید.

14- مهمترین اماکن مذهبی در ایران را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید.

15- اماکن  مذهبی  چگونه باعث توسعه بازرگانی شهرهای مقدس می شوند؟

16- مراکز مهم آثار تاریخی ایران را نام ببرید؟

17- آثار تاریخی شهر اصفهان را بنویسید؟

18- چرا استان فارس از قطبهای عمده جهانگردی در ایران محسوب می شود؟

19- پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران چه عواملی باعث شد تا جهانگردی در ایران رکود پیدا کند؟

20- منظور از بازارهای جهانگردی ایران چیست؟

21- توسعه جهانگردی خارجی و داخلی کشور ایران چگونه باید باشد؟

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo