X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 15:41

نمونه سوالات درس جغرافیا (2) سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی

جای خالی ها :

فصل اول :

1 . الف ) اکو سیستم به مجموعه ای از .......................... (نهایی دی ماه 82 )

ب ) عامل اصلی در یک ناحیه ................................... (نهایی دی ماه 82 )

ج ) طبقه بندی کوپن بر اساس سه معیار ......................... (نهایی دی ماه 82 )

د ) مهمترین علت بوجود آمدن گونه های گیاهی و جانوری خاص در یک ناحیه .................... است. (نهایی دی ماه 82 )

ه ) مهمترین خاک منطقه معتدل ...................نام دارد. (نهایی دی ماه 82 )

و ) مهمترین خاک نواحی قطبی و نیمه سردسیر .......................نام دارد. (نهایی دی ماه 82 )

2 . جمله ی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید، با در نظر گرفتن تعاریف ناحیه به این نتیجه می رسیم که :

(1 ) یک ناحیه با ناحیه مجاور .....................است. ( خرداد 82 )

(2 ) عاملی اصلی در یک ناحیه ..........................است.( خرداد 82 )

3 . در عبارتهای زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف ـ به مجموعه ای از موجودات زنده و محیط فیزیکی غیر زنده ای که با آن در ارتباط اند........... گویند. ( خرداد 84 )

ب ـ قاره ی پانگه آ به تدریج به دو قاره ی لوراسیا در شمال و ......................... در جنوب تقسیم شدند. ( خرداد 84 )

ج ـ به پوسته و جبه ی بالایی زمین، ....................... می گویند. ( خرداد 84 )

4 . در عبارتهای زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ( شهریور 81 )

الف ـ به مجموعه ای از موجودات زنده و محیط فیزیکی غیر زنده ای که با آن در ارتباط اند، ...........................گویند.

ب ـ مهمترین و اصلی ترین بخش زنجیره ی غذایی، .................... هستند.

5 . در عبارتهای زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.( شهریور 81 )

الف ـ در پدیده ی پخش یا انتشار به محلی که پدیده در آن جا شکل گرفته ، ...................... می گویند.

ب ـ مذهب ............................ درمیان ژاپنی ها پیروان زیادی دارد.

فصل سوم :

1 . جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.( خرداد 85 )

الف ) فرسایش انحلالی باعث بوجود آمدن اشکال خاص نظیر غارها و چشمه ها می شود که در اصطلاح به آن .................... گفته می شود.

ب ) یخچال در حرکت خود سنگ ها را با خود حمل می کند که به آنها .................. می گویند.

ج ) وزش بادهای محلی در کوهستان می توانند عامل تولید ..................... باشند.

2 . جای خالی را باکلمات صحیح پر کنید.( دی 81 )

الف ) اولین و مهمترین نیروگاه بادی کشور ایران در ناحیه ی ...................تأسیس شده است.

ب ) شهر توریستی ..................... در دامنه ی کوه های سبلان به دلیل چشمه های آب گرم ایجاد شده است.

فصل پنجم :

1 . بیشترین قدرت فرسایش باد در نواحی بیابانی در ................ است. (نهایی دی ماه 82 )

2 . الف ) بیشترین بهره برداری از جنگل های استوایی به صورت ............. است. (نهایی دی ماه 82 )

ب ) تولید برق در نواحی گرم و خشک از نیروی ............... و ................... است. (نهایی دی ماه 82 )

ج ) به گسترش بیابان ها ........................ می گویند. (نهایی دی ماه 82 )

د ) شهرهای متعدد و جدید در نواحی گرم و خشک بر اساس استخراج ................. بوجود  آمده اند. (نهایی دی ماه 82 )

ه ) جنگلهای فوق العاده متراکم  و انبوه استوایی را ....................... گویند. (نهایی دی ماه 82 )

و ) ...................... در نتیجه ی جنگل زدایی در محیط بوجود می آید. (نهایی دی ماه 82 )

ز ) ...................... به شیوه ی ابتدایی زندگی می کنند و تعداد آن ها کم است. (نهایی دی ماه 82 )

3 . در فرآیند تشکیل یخچال، دراثر فشار و حرکت یخ، ابتدا یخ .......... و سپس یخ ..............بوجود می آید.( خرداد 82 )

4 . جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.( خرداد 84 )

الف ـ در منطقه ای به نام اٌکلاویک در کشور ............... اسکیمو ها به کمک تجهیزات و امکاناتی که دولت در اختیار آنها قرار داده بود، شهری زیبا به نام اینوویک ساختند.

ب ـ کلبه های یخی اسکیمو ها، .....................نام دارد.

فصل ششم :

1 . در عبارات زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.( خرداد 83 )

الف ـ متداول ترین ملاک تمیز و تفاوت شهر از روستا .................. است.

ب ـ  مهمترین عامل توسعه ی حومه نشینی ....................... بوده است.

فصل هفتم :

1 . عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل نمائید: ( خرداد 83 )

الف ـ مرزهایی که دارای شکل تقریباً منظمی هستند به مرزهای .............. معروفند.

ب ـ مرزهایی که بدون توجه به سیمای فرهنگی و قومی نواحی شکل می گیرند به مرزهای ........................ معروفند.

2 . پدیده ی جهانی شدن در اثر تحولات فناورانه ( تکنولوژیکی ) نظیر ..................، رایانه های شخصی و تجهیزات ارتباطی ( ماهواره، نمابر، تلفن همراه، وسایل حمل و نقل سریع و غیره ) شکل گرفته است. ( خرداد 83 )

 

 

3 . جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.( خرداد 82 )

الف ـ کشور های عضو اتحادیه ی اروپا EC   برای همکاری بیشتر با یکدیگر واحد پول مشترک ...................... را بوجود آوردند.

ب ـ به رقابتهای سیاسی ـ اقتصادی و تسلیحاتی که پس از جنگ جهانی دوم بین کشورهای اقتصاد آزاد و اقتصاد سوسیالیستی وجود داشت، دوره ی ...................... می گویند.

فصل هشتم :

1 . جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.( خرداد 84 )

الف ـ به سیستمی که در کنار مزارع، کارخانه های تبدیل و بسته بندی محصولات پدید آمده است، .............. می گویند.

ب ـ نیروی کار، سرمایه، بازار مصرف و .................... از عوامل انسانی مؤثر در مکان یابی صنعتی هستند. 

( ص / غ ) ها :

فصل اول :

1 . در مقابل جمله های صحیح (ص) و جمله های غلط حرف (غ) بگذارید. ( خرداد 84 )

الف ـ دین بودایی و برهمایی در محدوده ی قاره ی آسیا افریقا باقی مانده است. (     )

ب ـ چرنوزیوم از بهترین خاکهای نواحی معتدل است. (      )

ج ـ معمولا ًسبک معماری و شهر سازی دو ناحیه ی مجاور به هم شبیه است. (     )

فصل چهارم :

 1 . کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یک نادرست است؟( خرداد 85 )

الف ) کاهش عمر مفید سد ها از اثرات حذف جنگل ها در طبیعت است.

ب ) حرکت ماسه های روان از نشانه های بیابان زایی است.

ج ) تراکم جمعیت از ویژگی های نواحی گرم و خشک است.

2 . در مقابل عبارت صحیح حرف(ص)و درمقابل عبارت غلط حرف(غ) بگذارید.    ( دی 81 )

الف : عمل باد بردگی در نواحی دارای پوشش گیاهی بسیار مهم است.

ب  : بیشترین عمل سایش توسط باد در پائین موانع سنگی دیده می شود.

پ : شیب سمت رو به باد یاردانگ زیادتر است.

فصل پنجم :

1 . در عبارات زیر در مقابل جمله صحیح (ص) و درمقابل جمله غلط(غ) بگذارید.    ( خرداد 83 )

الف ـ قطب شمال از قطب جنوب سردتر است. (       )

ب ) ناحیه ی قطبی جنوب را می توان یک قاره نامید. (        )

2 . در مقابل جملات زیر حرف ص(صحیح) یا غ(غلط)بنویسید.( خرداد 82 )

الف ـ از مهمترین ویژگی های آب و هوای قطبی سرمای شدید، بارش فراوان و بادهای سرد دائمی است. (      )

ب ـ ناحیه ی قطبی جنوب را می توان یک قاره نامید. (         )

 تشریحی کوتاه :

فصل اول :

1 . هر یک از انواع خاکهای زیر عمدتاًدر کدام ناحیه وجود دارند.( خرداد 83 )

الف ـ چرنوزیوم             ب ـ لاتریت              ج ـ پودزول

2 . هریک از توضیحات زیر مربوط به کدام نوع خاک است؟( شهریور 81 )

الف ـ در نواحی استوایی در اثر بارش فراوان، کانی های آن شسته می شود و قرمز رنگ است.

ب ـ به علت یخبندان شدید کند شدن عمل تجزیه، از نظر هوموس فقیر است.

ج ـ خاک سیاه رنگ و بسیار حاصلخیز جنوب روسیه.

3 . گیاه خاک به چه بخشی از خاک گفته می شود؟ و چگونه تشکیل می شود؟     ( دی 81 )

فصل سوم :

1 . هر یک از مواد زیر به چه شکل توسط آبهای روان حمل می شود؟( دی 81 )

الف ـ پاره سنگ ها               ب ـ رس و ماسه ریز      ج ـ شن و ماسه درشت

2 . هر یک از پدیده های زیر مربوط به کدام نوع از اشکال فرسایشی می باشد؟    ( خرداد 84 )

الف ـ دریابار           ب  ـ  تپه های ماسه ای ساحلی       ج ـ ستون سنگی دریایی

فصل ششم :

1 . هر یک از ویژگی های زیر به کدام نوع سکونتگاه (شهر یا روستا) مربوط است؟      ( خرداد 84 )

الف ـ خدمات و تسهیلات محدود تر است.

ب ـ کاربری زمین پرتراکم و متنوع تر است.

2 . نقش عمده ی هر یک از شهر های زیر را بنویسید. ( خرداد 84 )

الف ـ کمبریج                ب ـ قم                          ج ـ  هنگ کنگ

3. نقش عمده ی هر یک از شهر های زیر را بنویسید.( شهریور 81 )

الف ـ  کمبریج                    ب ـ فلورانس                  ج ـ  هنگ کنگ

فصل هفتم :

1 . نوع شکل هر یک از کشور های زیر را مشخص کنید. ( خرداد 84 )

الف ـ شیلی              ب ـ اندونزی                  ج ـ لهستان                   د ـ تایلند

 

2 . شکل سر زمینی کشورهای زیر را مشخص کنید. ( خرداد 85 )

الف) نروژ                 ب ) تایلند                  ج ) الجزایر 

فصل هشتم :

1 . الف ) هدف از ایجاد سازمان اوپک چه بود؟ ب ) سازمان اوپک برای هر یک از کشور های عضو چه سهمیه ای در نظر می گیرد؟ چرا؟

( شهریور 81 )

2 . هر یک از فعالیتهای زیر جزء کدام نوع از فعالیتهای اقتصادی ( کشاورزی، صنعت، خدمات ) است ؟( خرداد 83 )

الف ـ اتومبیل سازی      ب ـ صید ماهی         ج ـ  پارچه بافی       د ـ هتل داری  

تعاریف:

فصل اول:

1 . اکو سیستم را تعریف کنید.( دی 81 )

2 .پدیده ی پخش را تعریف کنید و برای آن مثالی بزنید.( خرداد 82 )

فصل دوم :

1 . ساحل چیست؟( نهایی دی 82 )

فصل سوم :

1 .نقشه توپوگرافی چیست؟( نهایی دی 82 )

2 . نیم رخ توپوگرافی چیست؟( نهایی دی 82 )

3 . پوسته زمین چیست؟ ضخامت آن در نقاط مختلف چگونه است؟( نهایی دی 82 )

4 . فرسایش چیست و در چند مرحله صورت می گیرد؟( نهایی دی 82 )

5 . مورن یا یخرفت چیست؟ علت پدید آمدن آن کدام است؟( نهایی دی 82 )

فصل چهارم :

1 . شکننده بودن محیط در نواحی گرم وخشک به چه معنا است؟( خرداد 85 )

2 . رِگ یا سنگ فرش بیابان را تعریف کنید. ( خرداد 85 )

فصل پنجم :

1 . عمل باد بردگی چیست و حوضه های باد بردگی به چه طریقی بوجود می آیند. ( نهایی دی 82 )

2 . منشأ خاک لُس چیست؟( نهایی دی 82 )

3 . اصطلاحات « یاردانگ ، سیف » را تعریف کنید. ( نهایی دی 82 )

فصل ششم:

1 . پدیده شهر گریزی را تعریف کنید.( خرداد 85 )

2 . منظور از مکان یا مقر چیست؟( خرداد 83 )

3 . اصطلاحات زیر را تعریف کنید.( خرداد 83 )

الف ـ شهر نشینی                       ب ـ شهر گریزی

4 . انقلاب سبز را تعریف کنید. ( شهریور 81 )

5 . روستاهای خطّی چه نوع روستاهایی هستند؟( خرداد 82 )

فصل هفتم :

1 . به چه مرزی، مرز هندسی می گویند؟ مثال بزنید.( دی 81 )

2 . مرزهای تطبیقی را با ذکر مثال تعریف کنید؟( خرداد 85 )

3 . خط الرأس را تعریف کنید و برای آن مثالی بزنید. ( خرداد 83 )

4 . منظور از اصطلاح « کشت و صنعت » چیست؟( شهریور 81 )

 

 نام ببرید؟ ها :

فصل اول :

1 . کوپن بر اساس کدام معیار ها، نواحی آب و هوایی جهان را تقسیم بندی کرد؟ نام ببرید. ( دی 81 )

2 . در تعاریف مربوط به « ناحیه » بر روی دو نکته تأکید می شود. این دو نکته را بنویسید.( دی 81 )

3 .رایج ترین زبانهای دنیا از نظر تعداد افرادی که با آن تکلّم می کنند را نام ببرید؟( دی 81 )

4 . معیارهایی که جغرافی دانان بر اساس آن ناحیه بندی می کنند را نام ببرید؟    ( خرداد 83 )

5 . سه شاخه از زبان ایرانی را نام ببرید. ( خرداد 83 )

6 . مهمترین خانواده های زبانی جهان را نام ببرید.( نهایی دی 82 )

فصل دوم :

1 . کدام عوامل در تغییر پیوسته سواحل نقش دارند. نام ببرید.( دی 80 )

2 . عوامل پیدایش سواحل کدامند؟( خرداد 85 )

3 .در پیدایش انواع سواحل چه عواملی مؤثرند؟ نام ببرید.( دی 81 )

4 . سه مورد از فعالیتهای گردشگری ( توریستی ) ساکنان سواحل را نام ببرید؟    ( دی 81 )

5 . چرا عوامل تغییر دهنده ی سواحل در تمامی سواحل یکسان عمل نمی کنند؟ ( ذکر 4 مورد کافی است ) ( خرداد 83 )

6 . چه نوع اقداماتی منجر به ورود نفت خام به آبهای ساحلی می شود؟ ( 3 مورد ) ( خرداد 83 )

7 . عوامل انسانی تغییر دهنده ی سواحل را نام ببرید؟( نهایی دی 82 )

8 . منابع آلایندهای ساحلی را نام ببرید.( نهایی دی 82 )

9 . سه نمونه از اشکال فرسایش کاوشی در سواحل را نام ببرید.( خرداد 82 )

فصل سوم :

1 . دو کمربند کوهستانی مهم در روی کره زمین را نام ببرید. ( دی 80 )

2 . دو شکل اصلی هوازدگی کدامند؟( خرداد 85 )

3 . سه مورد از جاذبه های گردشگری در محیط های کوهستانی را نام ببرید؟( دی 81 )

4 . کوههای جوان و کوههای پیر را با هم مقایسه کنید.( ذکر سه مورد            کافی است.)( خرداد 83 )

5 . چهار مورد از فعالیتهای مدرن اقتصادی در نواحی کوهستانی را نام ببرید؟      ( خرداد 83 )

6 . فرآیند فرسایش در سه مرحله سبب کاهش ارتفاع کوهستان ها و تغییر شکل آنها می شود.این مراحل را نام ببرید. ( خرداد 84 )

فصل چهارم :

1 . چهار مورد از محدودیت های نواحی گرم و خشک را فقط نام ببرید. ( دی 80 )

2 . چه عواملی سبب تغییر در کاربری جنگل های استوایی شده است؟ ( 3 مورد )   ( دی 81 )

3 . برای انجام فرسایش بادی در بیابانها چه شرایطی لازم است ؟ نام ببرید.          ( خرداد 83 )

4 . جنگلهای استوایی بارانی (سلوا ) در چه مناطقی از کره زمین مشاهده          می شود؟( 3 ناحیه کافی است ) ( خرداد 83 )

5 . از فناوری های جدید در نواحی گرم و خشک در چه زمینه هایی استفاده     می شود؟ ( ذکر 4 مورد کافی است ) ( خرداد 83 )

6 . محدودیت ها و مشکلات زندگی در نواحی گرم و خشک را نام ببرید؟(4 مورد ) ( خرداد 82 )

فصل پنجم :

1 . ویژگی های آب و هوای نواحی قطبی را نام ببرید.( خرداد 83 )

2 . از ویژگی های مثبت نواحی گرم و خشک دو مورد را نام ببرید.( نهایی دی 82 )

فصل ششم:

1 . دو شکل عمده سکونتگاههای روستایی را نام ببرید. ( دی 80 )

2 . هر سکونتگاه روستایی از چه اجزایی تشکیل شده است؟ نام ببرید. ( دی 80 )

3 . چهار نمونه از انواع حومه ها در پیرامون شهر های بزرگ( مادر شهر ) را ذکر کنید. ( دی 80 )

4 . برای برنامه ریزی شهری در جهت توسعه ی فیزیکی شهر چه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد؟( دی 80 )

5 . نتایج رشد سریع شهر نشینی را نام ببرید. ( خرداد 83 )

6 . سه ویژگی از فعالیتهای « بخش غیر رسمی » در شهر ها را بنویسید.   ( خرداد 84 )

 

فصل هفتم :

1 . اشکال گوناگون سرزمین کشورها را فقط نام ببرید.( دی 80 )

2 . با ذکر مثال چند مورد از سیاستهای آپارتاید در افریقای جنوبی را توضیح دهید.(3 مورد )( دی 81 )

3 . عوامل مربوط به قدرت ناشی از ساختار جغرافیائی را نام ببرید.( خرداد 83 )

4 . امروزه پدیده ی جهانی شدن در چه ابعادی مطرح است؟ نام ببرید.      ( خرداد 82 )

فصل هشتم :

1 . دو سیستم کلی کشاورزی عمده در جهان امروز را نام ببرید. ( دی 80 )

2 . عوامل انسانی که در مکانیابی صنعتی مؤثرند را فقط نام ببرید. ( دی 80 )

3 .دو نوع سیستم کشاورزی سنتی و دو نوع سیستم کشاورزی تجاری را نام ببرید. ( دی 81 )

4 .  کشور ایران در کدامیک از اتحادیه ها یا سازمان های اقتصادی عضویت دارد؟ نام ببرید. ( خرداد 84 )

 

شرح دهید :

فصل اول :

1 . عامل تمایز در واحد های جغرافیایی چیست؟( دی 80 )

2 . زبان های سامی و حامی  در چه مناطقی از کره زمین متداول است؟( دی 80 )

3 . دین مسیح دارای چه مذاهبی است؟( دی 80 )

4 . پوشش گیاهی از استوا به سمت قطبین زمین چه تغییری می کند؟                  ( خرداد 85 )

5 . پیروان چه مذاهبی در کشورهای چین و هند سکونت دارند. ( خرداد 85 )

6 . برای اندازه گیری توسعه انسانی چه عواملی مورد توجه قرار می گیرد؟            ( خرداد 83 )

7 . علت ایجاد دما در سطح زمین چیست؟( نهایی دی 82 )

8 . چرا دمای هوا در نقاط مختلف کره ی زمین یکسان نیست؟( نهایی دی 82 )

9 . دین اسلام در چه مناطقی پخش شده و دارای چه مذاهبی است؟( نهایی         دی 82 )

10 . علل تخصصی شدن تولید یک کالا یا استخراج منابع معدنی در یک محل چیست؟( نهایی دی 82 )

11 . چرا قاره افریقا یک ناحیه ی واحد حساب نمی شود؟( نهایی دی 82 )

12 . بیوسفر یا بخش زنده محیط زمین شامل چه اجزایی می شود؟( خرداد 82 )

13 . امروزه برای ناحیه بندی از چه روش هایی استفاده می شود؟( خرداد 84 )

 

فصل دوم :

1 . در مدیریت سواحل چه مسائلی مطرح است؟( دی 80 )

2 . سواحل پست برای سکونت و فعالیت انسان مناسب ترند یا سواحل مرتفع ؟ چرا؟( خرداد 85 )

3 . فاضلابهای کشاورزی به دلیل وجود کدام عنصر شیمیایی سواحل را آلوده    می سازد؟( خرداد 85 )

4 . امواج چگونه بوجود می آیند و چه زمانی از قدرت زیاد برخوردارند؟( نهایی دی 82 )

5 . الف ) راه جلوگیری از آلودگی اتمی چیست؟( نهایی دی 82 )

ب ) بهترین راه مبارزه با آلودگی های نفتی در سواحل چیست؟( نهایی دی 82 )

6 . چرا ورود فاضلابهای کشاورزی به آبهای ساحلی، باعث از بین رفتن آبزیان و کاهش کیفیت محیط ساحلی می شود؟( خرداد 82 )

فصل سوم :

1 . چرا در نواحی کوهستانی فعالیت های کشاورزی محدود است؟ ( دی 80 )

2 . انسان به چه صورتی در منطقه کوهستانی دخالت کرده است، نتیجه این دخالت چه بوده است؟( نهایی دی 82 )

3 . کدام قاره های امروزی از قاره ی لوراسیا جدا شده اند؟( خرداد 82 )

4 . چگونه انسان باعث به هم خوردن تعادل و هماهنگی زیست بومهای کوهستانی می شود ؟( خرداد 82 )

5 . چرا میزان آبهای روان در کوهستان زیاد است؟ دلایل آن را بنویسید.             ( شهریور 81 )

فصل چهارم :

1 . فرسایش بادی در بیابان ها به چه صورتهایی شکل می گیرد؟ ( دی 80 )

2 . تپه های ماسه ای سیف در چه شرایطی بوجود می آیند؟ ( دی 80 )

3 . از نظر شکل ظاهری برخان ها دارای چه مشخصاتی هستند؟ ( دی 81 )

4 . خاک لُس چگونه در نواحی بیابانی بوجود می آید؟ و چه ویژگی هایی دارد؟     ( خرداد 82 )

5 . چگونه می توان ناحیه ی بیابانی را بازسازی کرد؟( خرداد 84 )

فصل پنجم :

1 . اثر بادهای قطبی در منطقه معتدل چیست؟( دی 80 )

2 . وجود جریانات گرم دریایی چه اثراتی در آب و هوای نواحی قطبی دارد؟          ( دی 80 )

3 . اولین کاشف قطب جنوب چه کسی بود؟( خرداد 85 )

4 . علت اصلی سرمای شدید و دائمی در نواحی قطبی چیست؟( دی 81 )

5 . چه عواملی موجب شده است که در شرایط فعلی استفاده از ذخایر با ارزش منطقه قطبی تا حدودی غیر ممکن شود؟( دی 81 )

6 . جهانگردان به چه منظورهایی به قطب جنوب می آیند؟( خرداد 83 )

7 . چه چیزی مانع عمده برای عبور و نفوذ انسان در جنگل استوایی می شود؟     ( نهایی دی 82 )

8 . تأمین آب برای نواحی بیابانی نیازمند چه اقداماتی است؟( نهایی دی 82 )

9 . میزان اراضی جنگلی کره زمین چقدر است؟ و کدام کشورها سهم بیشتری دارند؟( نهایی دی 82 )

10 . پیشرفت صنعت ماهیگیری در دریای شمال ناشی از چه عواملی است؟           ( خرداد 82 )

11 . اگر حجم قابل رؤیت یک کوه یخ ( آیسبرگ ) 40 متر مکعب باشد، حجم کل آن چقدر است ؟( خرداد 84 )

12 . چرا میزان بارندگی در نواحی قطبی کم است؟ دلیل بیاورید؟( خرداد 84 )

فصل ششم :

1 . ویژگی روستاهای خطّی چیست؟( خرداد 85 )

2. چه نابرابری های فرهنگی و اجتماعی بین شهر و روستا وجود دارد؟                 ( خرداد 85 )

3 . علت اصلی رشد سریع شهر نشینی در کشورهای در حال توسعه چیست؟ توضیح دهید. ( دی 81 )

4 . بخش رسمی و غیر رسمی در اقتصاد شهرهای کشورهای در حال توسعه را مقایسه کنید. ( دی 81 )

5 .الف) شهر های جدید در ایران به چه منظور ایجاد شده اند؟ ( خرداد 83 )

ب) نام شهر جدیدی که در نزدیکی اصفهان بنا شده است، چیست؟( خرداد 83 )

6 . چرا در برنامه ریزی شهری، باید وابستگی شهر با روستاهای اطراف در نظرگرفته شود ؟ توضیح دهید. ( خرداد 82 )

7 . مقر یا مکان یک شهر چه فرقی با موقعیت آن دارد؟ پاسخ را توضیح دهید.     ( خرداد 82 )

8 . علت بوجود آمدن جزیره ی حرارتی بر فراز شهرها چیست؟( خرداد 84 )

فصل هفتم :

1 . در گذشته مرزها با چه اهدافی شکل می گرفتند؟( دی 80 )

2 . مشروعیت را به عنوان یکی از ویژگی های حکومت توضیح دهید.( خرداد 82 )

3 . مرزهای تحمیلی چگونه مرزهایی هستند؟ توضیح دهید. ( خرداد 84 )

4 . چرا شکل فشرده مناسب ترین شکل برای کشور ها محسوب می شود؟ سه دلیل ذکر کنید. ( شهریور 81 )

فصل هشتم :

1 . چه کشوری در تجارت خارجی خود دارای موازنه ی منفی است؟( خرداد 85 )

2 . چرا در سیستم کشاورزی معیشتی یا سنتی میزان تولید و سود پائین است؟   ( شهریور 81 )

 

 

تهیه کننده : محمد تاجیک سرگروه جغرافیای مدارس جمهوری اسلامی ایران در قطر

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo