X
تبلیغات
رایتل
جمعه 5 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 16:05

چرا آسمان به رنگ آبی دیده می شود؟

به نظر نیو تن رنگهای ظاهری اجسام طبیعی بستگی به این دارد که از آنها چه رنگی شد ید تر منعکس یا به سوی بیننده پراکنده می شود .بطور کلی شیوه ساده ای وجود نداردکه بر اساس سا ختار سطح  ترکیب شیمیایی و مانند آ نها پیش بینی کنیم که هر ماده چه رنگهایی را پراکنده یا منعکس می کند .با این وجود علت آبی بودن رنگ آسمان را با استدلال سادهای می توان توضیح داد.

همان طور که یانگ باآزمایش نشان داد طول موجهای گو نا گون نور رنگهای متفاوت دارند .دامنه طیف قابل رویت برای انسانnm400برای نور بنفش و حدود nm700برای نور قرمزاست.مانع های کوچک می توا نند انرژی یک موج فرودی را در همه جهت ها پرا کنده کنند و مقدار پرا کندگی بستگی به طول موج دارد.

به عنوان یک قاعده کلی هر چه طول موج در مقایسه با اندازه مانع بزرگتر باشد موج بوسیله مانع کمتر پراکنده می شود برای ذراتی کوچکتر از یک طول موج  مقدار پراکند گی نور با عکس توان چهارم طول موج تغییر می کند مثلا طول موج نور قرمز در حدود 2 برابر طو ل موج نور آبی است.بنا براین پرا کندگی نور قر مز در حدود 2 برابر طول موج نور آبی است .بنا بر این پراکند گی  نور قرمز در حدود یک شانز دهم نور آبی است.

اکنون میتوان فهمید که چرا رنگ اسمان آبی است .نور خورشید بوسیله مو لکو لها و ذرات موجود در آسمان که معمو لا در مقایسه با طول موجهای نور مریی بسیار کوچکند پراکنده میشود .به این تر تیب نور طول موجهای کوتاه (مثل نور ابی)بسیار شدید تر از نور طول موجهای بلند تر بوسیله این ذرات پراکنده میشوند.

وقتی به آسمان صاف نگاه می کنیم بیشتر این نور پراکنده شده است که به چشم ما میرسد دامنه طول موجهای کوتاه پراکنده شده و حساسیت چشم انسان به رنگ منجر به احساس رنگ آبی میشود .از سوی دیگر فرض میکنیم که در یک روز مه آلود به آسمان نگاه می کنیم در این صورت نور آبی که به چشم ما میرسد به طور کامل پراکنده شده است در حالیکه طول موجهای بلندتر پراکنده نشده اند بنا بر این احساس می کنیم که رنگ خورشید متمایل به قرمز شده است.اگر آسمان جوی نداشت سیاه بنظر می رسید و ستارگان در روز دیده می شدند.در واقع از ارتفاعkm16به بالا که در انجا جو زمین بسیار رقیق میشود همانطور که فضا نوردان در یا فته اند اسمان سیاه به نظر میرسد و ستارگان در روز دیده می شوند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo